न्यायालयको समस्या समाधान चाँडै हुन्छ : सभामुख «

न्यायालयको समस्या समाधान चाँडै हुन्छ : सभामुख

;efd’v ;fksf]6f kqsf/;Fu sf7df8f}F, !^ dªl;/ . ;efd’v clUgk|;fb ;fksf]6f :k]gdf ePsf] cGt/ Joj:yflksf ;ª3 -cfOlko”_ sf] !$#cf}F ;Dd]ngdf efu lnO{ laxLaf/ :jb]z kms{g]qmddf lqe’jg cGt//fli6«o ljdfg:yndf kqsf/;Fu ;ªlIfKt s’/fsfgL ub}{ . t:jL/ M /Tg >]i7÷/f;;

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् । बिहीवार अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४३ औँ सम्मेलनमा सहभागी भइ स्वदेश फर्किएका सभामुख सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
उनले सम्मेलनमा राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा सामान्य जानकार रहेको बताउँदै अब संसद र न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएर उपाय खोज्ने बताए । सभामुख सापकोटाले सम्मेलनमा नेपालमा संविधान जारी भएपछि लोकतान्त्रिक कुरा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका कुरा, सबै आयामहरुलाई समेटेका कुरा, एक तिहाई केन्द्रमा, ४१ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु प्रदेशसभामा रहेका कुराहरुको उल्लेख गर्दै र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जीवन्त र जनमुखि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको बताए ।
सभामुख सापकोटाले नेपाल र विश्वमा नै अहिलेको चुनौति भनेको सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने कुरा रहेको बताए । उनले आदीवासी, जनजाती, सिमान्तकृत जनसमुदायहरु लोकतन्त्रमा विभाजित हुनु भनेको न्यायप्रणालीमा कमजोर हुनु रहेको बताए ।सभामुख सापकोटाले सम्मेलनमा प्रविधि र सञ्चारको विकास राम्रो भएपनि कहिलेकाहीँ तथ्यहीन प्रचारका कारण राजनीतिक पार्टीहरुप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको र पार्टीका आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने कुरामा कमजोरी रहेको लागयतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्