तामाकोसी–५ मा सञ्चय कोषले सवा ११ अर्ब लगानी «

तामाकोसी–५ मा सञ्चय कोषले सवा ११ अर्ब लगानी

sf7df8f}F, !) ;fpgM lqkIfLo ;dembf/Lkq x:tfIf/kl5 kmfOn cfbfgk|bfg pmhf{, hn;|f]t tyf l;FrfOdGqL kDkmf kDkmf e”;fnsf pkl:yltdf g]kfn ljB”t k|flws/0f, tfdfsf]zL hnljB’t sDkgL lnld6]8 / sd{rf/L ;~ro sf]ifaLr tfdfsf]zL kfFrf}F hnljB’t cfof]hgf lgdf{0fsf nflu C0f ;DaGwdf lqkIfLo ;dembf/Lkq x:tfIf/kl5 kmfOn cfbfgk|bfg ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत दोलखामा निर्माण हुन लागेको ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाको लागि सञ्चय कोषले सवा ११ अर्ब ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको क्यास्केड आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजनाको लागि कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ३३ करोड लगानी गर्न लागेको हो । आयोजनाको लागत करिब १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ (१३ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ ।
तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितीमा आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नसिवमान प्रधान र कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सञ्चय कोषबाहेक ७० प्रतिशतबाहेकको ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) को रुपमा लगानी हुनेछ । इक्वेटीतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरण र सञ्चय कोषका कर्मचारी, सर्वसाधारण र स्थानीयबासीको सेयर रहने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार, बोलपत्र आह्वानका प्रकृया पूरा गरेर एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण सुरु गरेर २०८४ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
क्यास्केड आयोजना भएकोले तामाकोसी पाँचौले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु नपर्ने भएकोले आयोजनालाई यसलाई आकर्षक आयोजना मानिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान भइसकेको छ । आयोजनाले ८ किलोमिटर सुरुङ, विद्युत्गृह, करिब २ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइनलगायतका मुख्य संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) स्वीकृत भइसकेको आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति २०७४ को जेठमै पाइसकेको छ । चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी बैक (एआइआईबी)को अनुदानमा आयोजनाको थप वातावरणीय अध्ययन गरिएको छ । आयोजनाको अहिले निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्