कमल रेग्मी «

कमल रेग्मी

N

चौधौं योजनामा बिमाका कार्यक्रम

सामाजिक एवं प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको हस्तान्तरणबाट वित्तीय सुरक्षाको रक्षावरण गर्ने व्यवसायलाई बिमा

दक्ष जनशक्तिका लागि बिमा प्रतिष्ठानको आवश्यकता

उत्पादनका साधनमध्ये सबभन्दा बलवान् साधनका रूपमा मानव संसाधन रहेको कुरा सबैलाई जानकार भएकै विषय हो

बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको कानुनी आधार

सामान्य अर्थमा कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक जानकारी दिने प्रतिवेदनका रूपमा बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ ।