डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी «

डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको म्याद

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा जेठ